Bastar Ke Ghadwa (Hindi: The bell-metal casters of Bastar)

Bastar Ke Ghadwa (Hindi: The bell-metal casters of Bastar)

Khan, Mushtak

Nai Duniya, Mar. 28, Indore, 1986,