Chronology of Mewar Paintings

Chronology of Mewar Paintings

Andhare, Shridhar

159 p., Delhi: Agam Kala Prakashan, 1987