Dimensions of Indian art: Pupul Jayakar seventy volume

Dimensions of Indian art: Pupul Jayakar seventy volume

Agam Prasad; Jain, Jyotindra; Jayakar, Pupul; Chandra, Lokesh

Delhi: Agam Kala Prakashan, 1986