Hanuman in Art and Mythology

Hanuman in Art and Mythology

Aryan, K. C.; Aryan, Subhashini

New Delhi: Rekha Prakashan, 1975