Homage to Jaipur

Homage to Jaipur

Anand, Mulk Raj

Marg Publications, 1977