Indian Dolls and Toys

Indian Dolls and Toys

Anonymous

Vol. IV, No. 4, Bombay: Marg,