Madhav Satwalekar

Madhav Satwalekar

Interview by Rameshchandra Patkar, 144 p. : ill., 1st ed, Pune: Jyotsna Prakashan, 2003