Nirmanathmaka Kriyakarakam

Nirmanathmaka Kriyakarakam

Chandradasa, A.

Colombo: Gunasena, 1960