Purba Banglar Nakshi Kantha O Sari, 1958, Reprinted in Bangladesher Lok Oitijja – 268-274

Purba Banglar Nakshi Kantha O Sari, 1958, Reprinted in Bangladesher Lok Oitijja – 268-274

Khan, Shamsuzzaman, ed.; Jasimuddin

Dhaka: 1985