Religious motifs in textile design

Religious motifs in textile design

Joshi, D. N.

vol. 81, no. 6 pp 53-58, Indian textile journal, 1981