The pata paintings of Kalighat – Essays on Indian Painting: Karl Khandalavala Felicitation
Volume, Prem Shankar Dwivedi, ed.

The pata paintings of Kalighat – Essays on Indian Painting: Karl Khandalavala Felicitation Volume, Prem Shankar Dwivedi, ed.

Gangoly, O.C.

Varanasi: Kala Prakashan, 1990, 63-64