V gostiakh U Staroro mastera

V gostiakh U Staroro mastera

Ozerow, M. V.

(A visit with an old Craftsman), No. 2, 12-13 p., Asia and Africa Today, Feb 1973