Varna Samyojana Vidyava Hevat Pesa Karmaya Ha Sayam Perime Sastra Krama

Varna Samyojana Vidyava Hevat Pesa Karmaya Ha Sayam Perime Sastra Krama

Ranasinghe, V. Alahakoon

Colombo: Gunasena, 1979