Vattu bhandavala hulan tav ativima valakvima

Vattu bhandavala hulan tav ativima valakvima

Dalpadadu, C. E.

Karmantha, Sep 1977 : 16 p.