Vattu bhandayanhi tattva palanaya

Vattu bhandayanhi tattva palanaya

Dalpadadu, C. E.

Karmantha, Aug 1978: 25-26 p.