R K Trivedi

R K Trivedi


Patara Making at Bhavnagar

R K Trivedi

Volume V, Part VII-A (3), Gujarat: 1966


Wood Carving of Gujarat

R K Trivedi

Volume V, Part VII-A (2), Gujarat: 1965