Subrahmanyam, B.

Subrahmanyam, B.


Vajrayāna Buddhist centres in South India

Subrahmanyam, B.

xx, 116 p., [57] leaves of plates, Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2001


Buddhist relic caskets in South India

Subrahmanyam, B.

xxi, 152 p., [36] p., Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 1998


Jātakas in South Indian Art

Subrahmanyam, B.

xviii, 226 p., Delhi, India: Bharatiya Kala Prakashan, 2005


Jātakas in Buddhist thought and Art

Subrahmanyam, B.

2 v. (xxviii, 533 p.) : ill., Delhi, India: Bharatiya Kala Prakashan, 2009