Uberoi, Safina

Uberoi, Safina


Calendar art: icons of our times

Uberoi, Safina

India Magazine, 1990-91, 11(4):48-56,