A Note on Folk Pottery

A Note on Folk Pottery

Anonymous

Vol. XIV, No. 3, Bombay: Marg, 1961