Archaeology of the Satavahana Kshatrapa times

Archaeology of the Satavahana Kshatrapa times

Margabandhu, C.

xvi, 398 p., Delhi: Sundeep Prakashan, 1985