Artisan Industries in Asia: Four Case Studies

Artisan Industries in Asia: Four Case Studies

Sanjay Kathuria, Virginia Miralo and Rebecca Joseph