Basohli Paintings of the Rasamanjari

Basohli Paintings of the Rasamanjari

Randhawa, Mohinder Singh

xvi, 149 p., New Delhi: Abhinav, 1981