Bomokoi: where tradition and worship form the essence of the Orissa sari

Bomokoi: where tradition and worship form the essence of the Orissa sari

Goswami, Rebanta

vol. 5, no. 4, India magazine, 1985