Chintz and Cotton: India’s Textile Gift to the World

Chintz and Cotton: India’s Textile Gift to the World

Burnard, Joyce

Kenthurst, NSW: Kangaroo Press, 1994