Deogarh Painting

Deogarh Painting

Andhare, Shridhar; Singh, Rāwat Nahar; Khandalavala, Karl J.; Gorakshkar, S. (ed.)

1 portfolio (6 p., vi leaves of plates), New Delhi: Lalit Kalā Akademi, 1977