Eastern Indian Bronzes

Eastern Indian Bronzes

Ray, Niharranjan; Sadashiv Goradeshkar; Khandalavala, Karl J.

181 p., [135] p. of plates, New Delhi: Lalit Kalā Akademi, 1986