Fang Zhaoling

Fang Zhaoling

Walt, Melissa J.; Knight, Michael

A Life in Painting,, Asian Art Museum, 2005