Filigree Work of Dhaka

Filigree Work of Dhaka

Ahmed, T

Dhaka: Silpakala, Vol. I, 1986