Folk embroidery of Himachal Pradesh

Folk embroidery of Himachal Pradesh

Aryan, Subh

New Delhi: Rekha Prakashan, 1976