Folk Embroidery of Himachal Pradesh

Folk Embroidery of Himachal Pradesh

Aryan, Subhashini

New Delhi: Rekha Prakashan, 1990