Ganesh Pyne : A pilgrim in the dominion of shadows

Ganesh Pyne : A pilgrim in the dominion of shadows

Pyne, Ganesh

125 p., Mumbai: Galerie 88, 2005