Hero Stones

Hero Stones

Vidyanathan, K.S.

Vol. 39, Quarterly Journal of the Mythic Society, 1947-1948