Indian Miniatures from the XVth to XIXth Centuries

Indian Miniatures from the XVth to XIXth Centuries

Skelton, Robert

Venezia: Neri Pozza, 1961