Paintings of bygone years

Paintings of bygone years

Khandalavala, Karl J.

Bombay: Vakils, Feffer & Simons, 1991