Paramparik Pittala Katayam Kalava

Paramparik Pittala Katayam Kalava

Karunaratne, Devanarayana Hittaragedara

Vishwakarma Souveuir 87, National Craft Council, 1987 : 2p.