PARVATI : Goddess of Love

PARVATI : Goddess of Love

Dehejia, Harsha V.

Singapore: 1999