The Indian Painted Scroll

The Indian Painted Scroll

Sharma, S. K.

Varanasi: Kala Prakashan, 1993