Tumkur District

Tumkur District

Mysore state gazetteer

Bangalore: GPO, 1969