Glimpses of Harappan Archaeology, Circa 2700-2000 B.C.

Glimpses of Harappan Archaeology, Circa 2700-2000 B.C.

Sharma, Madhuri; Sharma, D.P.

xxviii, 178 p. : ill., 1st ed, Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2006