Sharma, Madhuri

Sharma, Madhuri


Glimpses of Harappan Archaeology, Circa 2700-2000 B.C.

Sharma, Madhuri; Sharma, D.P.

xxviii, 178 p. : ill., 1st ed, Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2006


The Copper Anthropomorphic Figure

Sharma, D.P.; Sharma, Madhuri

xiv, 182 p, First edition, Varanasi: Prachya Vidya Bhawan, 2019