Heritage of Tansa Valley

Heritage of Tansa Valley

Sharma, A. K.

102 p. [52] plates : ill., Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2004