Sharma, A. K.

Sharma, A. K.


Heritage of Tansa Valley

Sharma, A. K.

102 p. [52] plates : ill., Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2004


Buddhist Monuments of Sirpur

Sharma, A. K.

xviii, 214 p., Delhi: Buddhist World Press, 2014


Archaeological Adventure

Sharma, A. K.

xiii, 70 p, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2019


Archaeo-anthropology of Chhattīsgaṛh

Sharma, A. K.

xvi, 167 p., [40] p. of plates : ill., New Delhi: Sundeep Prakashan, 2000


Sculptural Art of Sirpur

Sharma, A. K.; Singh, Prabhat Kumar

xvi, 236 p, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2017


Buddhist Bronzes from Sirpur

Sharma, A. K.; Singh, Prabhat Kumar

180 p. : ill., New Delhi: Agam Kala Prakashan, 2010


Sculptural Art of Mansar

Deva, Krishna; Sharma, A. K.

xiv, 102 p., 1st ed, Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2009