Singh, Prabhat Kumar

Singh, Prabhat Kumar


Sculptural Art of Sirpur

Sharma, A. K.; Singh, Prabhat Kumar

xvi, 236 p, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 2017


Buddhist Bronzes from Sirpur

Sharma, A. K.; Singh, Prabhat Kumar

180 p. : ill., New Delhi: Agam Kala Prakashan, 2010