Bansal, Rajanai

Bansal, Rajanai


Hand woven saris of Maharashtra

Bansal, Rajanai; Phadke, Sunanda M.

vol. 94, no. 9, Indian textile journal, 1984