Diehl, Katherine Smith

Diehl, Katherine Smith


Early Indian Imprints

Diehl, Katherine Smith

New York: Scarecrow Press, 1964