Husain, Ayeda.

Husain, Ayeda.


The Kashmiri shawl

Husain, Ayeda.

vol. 20, no. 3, Fiberarts,, 1993