Nauman, Bruce

Nauman, Bruce


Art Make-Up

Nauman, Bruce

No. 1 White, No. 2 Pink, No. 3 Green, No. 4 Black, 1967-1968