Tugores, Mathias

Tugores, Mathias


Women Painters of Mithila

Tugores, Mathias

Vol. 11, no. 5 : 49-53, Hong Kong: Orientations, May 1980


Art Populaire des paysannes du Mithila

Tugores, Mathias

No. 15 : 63-67, Paris: Sudestasie, 1981