Watson, E.B.

Watson, E.B.


The Indigenous Dyes of Bengal

Watson, E.B.

Vol. II, Calcutta: Memoir of the Asiatic Society of Bengal, 1907-10